Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2022  No.12 Table of Contents

封面

封面--[34]

目录

目录--[30]

Reviews

Synthesis of γ-Graphyne and Its Applications in the Fields of Energy Storage and Conversion--HAO Zi-Xiang, CHEN Yang, WANG Lin-Rui, CUI Xiao-Li[71]

State-Of-The-Art Review of Defective Metal-Organic Frameworks for Pollutant Removal from Water--LI Yu-Hang, WANG Peng, WANG Chong-Chen, LIU Yan-Biao[235]

Articles

Ionic Gels Based on Ionic Liquids and Diaryl Ethylene: Photochromic, Conductive, Self-Healing, and Flexible Sensing Properties--ZHU Si-Yu, GAO Jie, YAN Xiao-Dong, GU Zhi-Guo[51]

Synthesis and Fluorescence Applications of Coordination Polymers Based on Isoleucine-Derived Ligand--OU Sha, WU Zheng-Qiu, XIE Wei, YUE Ping, HU Zu-Quan[36]

Highly Conjugated Tetraphenylporphyrin-Ru(Ⅱ) Bipyridine Complex: Synthesis, Optical Properties, and Photodynamic Anticancer Activity--ZHANG Jing-Xiang, WONG Wai-Kwok, WONG Ka-Leung, MAK Nai-Ki[39]

Synthesis of Nanocrystalline Cobalt Boride for Efficient Catalytic Hydrogen Production via Ammonia Borane Hydrolysis--JIN Zhi-Kang, WEI Tong, XU Chao, JIA Hong-Bo, SONG Jun-Jie, ZHU Hong-Liang, DU Xiang-Bo-Wen, PENG Zheng-Xin, WANG Gang, LIU Jun, DING Hong-Yun, HE Fan, WANG Min, LI Ren-Hong[44]

Synthesis and Catalytic Performance of Hierarchical Ultrastable Y-Type Zeolite with Ubstantially Increasing Acid Sites--LI Ying-Jie, WANG Xu-Chang, ZHENG Jia-Jun, QIN Bo, DU Yan-Ze, LI Rui-Feng[49]

Effects of Promoters on Polycyclic Hydrocarbon JP-10 Steam Reforming for Hydrogen Production over Ni/γ-Al2O3 Catalysts--LIU Jia-Hui, SUN Dao-An, LI Chun-Ying, DU Yong-Mei, WANG Zhi-Xuan, Lü Jian[33]

MXene/Dendritic Co/Polyvinylidene Fluoride Composite Photothermal Membrane: Preparation and Interfacial Evaporation Properties--XU Yun-Song, YAO Zhong-Ping, ZHAO Tian-Qi, GU Yan-Ran, ZHANG Xiao, SONG Ping[35]

Electrodepositing Dense Sn/SnBi Alloy on Carbon Cloth for Electrocatalytic CO2 Reduction--DONG He-Nan, GE Yang-Yang, WEI Xin-Ying, LIU De-Pei, YAN Yuan-Dong, YAN Shi-Cheng[40]

One-Pot Solvothermal Synthesis, Structure, and Fluorescence Properties of Bis(substituted salicylaldehyde) m-Phthaloylhydrazone Organotin Complexes--FENG Yong-Lan, ZHANG Fu-Xing, JIANG Wu-Jiu, KUANG Dai-Zhi[32]

CuPd/MgO for Efficient Catalytic Hydrogen Production from Formaldehyde Solution at Room Temperature--HUANG Ming-Hao, LI Zhuo, DU Lei-Lei, JIN Zhi-Kang, LI Ren-Hong[38]

A Flexible Ultramicroporous Metal-Organic Framework for Size-Selective Carbon Dioxide Capture Constructed from a Semirigid Ligand--ZHAO Min, WU Dong, JIANG Fei-Long, CHEN Qi-Hui, HONG Mao-Chun[54]

Ferrocene-Functionalized Metal-Organic Macrocycles Mimicking Hydrogenase for Photocatalytic Nitro Reduction--ZHANG Jing, YANG Yang, WEI Zhong, JING Xu, DUAN Chun-Ying[37]

Three Luminescent Zn-MOFs Based on V-Shaped Ligands for Fluorescence Sensing of 2,4,6-Trinitrophenol and Fe3+ in Aqueous Solution--XU Han, PAN Zhao-Rui, QI Zhao-Peng, SUN Jie[34]

A Highly Stable Cd(Ⅱ) Coordination Polymer for Detection of Roxithromycin and B4O72---WANG Ji-Jiang, WANG Lao-Bang, YUE Er-Lin, LI Jin-Feng, BAI Chao, TANG Long, WANG Xiao, HOU Xiang-Yang, ZHANG Yu-Qi[30]

Synthesis, Crystal Structures and DNA Interaction of Cu(Ⅱ), Zn(Ⅱ), Co(Ⅱ), and Mn(Ⅱ) Complexes Derived from Zwitterionic Carboxylate Ligand--CHEN Ming-Zhen, CHEN Jin-Xiang, WANG Ruo-Lun, LU Jun-Xiong, XU Xue-Fei[29]

Synthesis, Structure, and Properties of Zinc/Cadmium Complexes Based on Succinic Acid Ligand--Lü Ying, LI Xiu-Mei, HUANG Yan-Ju, LIU Bo, ZHOU Shi[34]

Diiron Butane-1,2-dithiolate Complexes with Phosphine Ligands: Preparation, Crystal Structures, and Electrochemical Catalytic Performance--LIU Xu-Feng, XU Bo, XU Hang, LI Yu-Long[27]

Mn(Ⅱ)/Zn(Ⅱ) Complexes Based on 3,4-Pyrazoledicarboxylic Acid: Syntheses, Structures, and Luminescent Properties--ZHAO Yu-Ting, SUN Lin, XU Ying, YANG Bing-Xin, LIU Qi, CHENG Mei-Ling[30]

Synthesis and Fluorescence Sensing for Fe3+ and p-Nitrophenol of a Copper Coordination Polymer--XU Xin-Yue, CUI Hua-Li, LIU Wen, CHEN Xiao-Li, YANG Hua, LIU Lin, WANG Ji-Jiang[22]

Errata

Correction to “Effect of Surfactant on Structure and Properties of LiNi0.80Co0.15Al0.05O2”--HUANG Ling, WANG Ying, TANG Ren-Heng, XIAO Fang-Ming, LI Wen-Chao[34]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry