Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2017  No.5 Table of Contents

封面

封面--[133]

目录

目录--[109]

Reviews

Syntheses and Applications of UiO Series of MOFs--WANG Fu-Xue, WANG Chong-Chen, WANG Peng and XING Bi-Cong[212]

Articles

Facile Synthesis and Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution of Ag2O/TiO2--ZHAO Zhi-Hao, Lee Jordan, CHEN Yang and CUI Xiao-Li[162]

Creating Collagen Nanowire Arrays by ‘Bottom-Up’ and ‘Top-Down’ Approaches on Mica Lattice Planes--LI Li, ZHANG Lei, YANG De-Liang, SUN Ming, ZENG Fan-Xi and GU Wen-Hua[120]

Structure Analysis and Optical Properties of Europium Doped Calcium Bismuth Borate Glasses for WLED--XIA Li-Bin, XIAO Qing-Hui, LI Zi-Cheng, WU Dun-Cai and YOU Wei-Xiong[104]

Preparation and Luminescence Properties of La7O6(BO3)(PO4)2: Tb3+/Eu3+ Phosphors--LI Shi-Long, LÜ Chao, MIN Xin, FANG Ming-Hao, HUANG Zhao-Hui and LIU Yan-Gai[102]

A Readily Accessible Difunctional Probe: Simultaneous Recognition of Cation Zn2+ and Anion F- via Distinguishable Wavelengths--ZENG Li, ZHAO Jiang-Lin, MU Lan, ZENG Xi, WEI Gang, Redshaw Carl and JIN Zongwen[130]

Electrochemically Self-Assembled Fe/Cu Nanocomposite with Improved High-Rate and Low-Temperature Performances for Nickel-Iron Alkaline Battery--LIU Ping, ZHU Ding, YANG Jun, HUANG Lan-Xiang and CHEN Yun-Gui[127]

Ultrasonic Synthesis and Application in Catalytic 4-Nitrophenols Reduction of Au/Fe3O4--GU Yan, LIU Guan-Ting, ZOU Cheng-Heng, ZHANG Zhen, LIU Juan, SUN Ming, CHENG Gao and YU Lin[123]

Size-Controlled MoS2 Nanodots for Luminescent Property--SUN Wei-Yi, LI Pan, TAO Zhan-Liang and CHEN Jun[89]

Spectroscopic Properties of Tm3+/Er3+/Ho3+ Co-doped SiO2-Bi2O3-AlF3-BaF2 Glasses--LI Yu-Xiang, DENG Sheng-Yu, FAN Ya-Lei and WANG De-Qiang[97]

Effect of Loading Content of Silver on Lithium Storage for TiO2 Net-Work Flexible Film Electrode--ZHANG Ying-Jie, LIU Jia-Ming, ZHAO Jin-Bao, HUANG Ling and LI Xue[106]

Chiral Postsynthetic Modification of Cr-MIL-101-NH2--WANG Ping-Ping, CHEN Dan-Ping, WANG Shu-Hua and CHEN Chao[93]

Syntheses, Structures and Luminescence Properties of Coordination Polymers in Mixed-Ligand System--WANG Xin-Ping, LI Ying-Ying, LIU Yong, SUN Jing, LIU Kang and WANG Lei[104]

Two Di-n-butyltin Carboxylates with a Sn4O4 Ladder-like Framework: Microwave Solvothermal Syntheses, Structures and in Vitro Antitumor Activities--FENG Yong-Lan, KUANG Dai-Zhi, ZHANG Fu-Xing, YU Jiang-Xi, JIANG Wu-Jiu and ZHU Xiao-Ming[99]

Synthesis and Anticancer Activity of cis-[Pt(Ⅱ)(trans-1, 2-bis(methylamino)cyclobutane) (3-hydroxyl-1, 1-cyclobutanedicarboxylate)]--GAO An-Li, QIU Jie, HOU Shu-Qian, JIANG Jing, LOU Li-Guang and LIU Wei-Ping[101]

Synthesis of Magnetic UiO-66 Composites for the Adsorption of Nitro Phenol Organic Molecules in Water--YANG Qing-Xiang, REN Shuang-Shuang, ZHAO Qian-Qian and CHEN Zhi-Jun[110]

Preparation and Supercapacitive Performances of SiC-CDCs--YU Yan-Yan, GUAN Yun-Feng, CONG Ye, YUAN Xiu-Lan, LI Xuan-Ke and ZHANG Jiang[93]

Microstructure and Electrochemical Properties of Co-precipitation Prepared LiMnxCoyO2--WANG Chen, ZHANG Meng-Qin, XIAO Wen-Hao and AI Yan-Ling[131]

Syntheses, Structures and Characterization of Cu(Ⅱ) and Co(Ⅲ) Complexes Formed by a Tripodal Tetradentate Schiff Base--XIE Qing-Fan, YAO Yong-Gang, JIANG Yan, HONG Si-Yu and CHEN Yan-Min[83]

Syntheses, Characterization and Fluorescence Properties Analysis of Two Lanthanide Coordination Polymers Based on Axial Chirality Ligand 2, 2'-Dinitro-4, 4'-biphenyldicarboxylic Acid--JI Qin and CHEN Li-Zhuang[94]

Two Tetrapodal Schiff Bases Acting as Colorimetric Sensors for Iron in Environmental Water Samples--WANG Ruo and JIANG Guang-Qi[77]

Crystal Structures and DNA Interaction Properties of Ni(Ⅱ) and Cd(Ⅱ) Complexes with a Semicarbazone Ligand Bearing Pyrazine Unit--MAO Pan-Dong, ZHAO Xiao-Lei, SHAO Zhi-Peng, LI Min, WU Wei-Na and WANG Yuan[78]

Three Coordination Complexes Based on an Asymmetric Triazole Derivative Ligand: Syntheses, Structures and Photocatalytic Properties--XU Zhou-Qing, HE Ya-Ling, LI Hui-Jun, ZHANG Pei-Ling, WANG Yuan, WANG Qi, ZHONG Run-Bin and JIA Lei[75]

Syntheses, Crystal Structures and Insulin-like Activity of Maltolato-and Ethylmaltolato-Coordinated Oxovanadium(Ⅴ) Complexes Derived from 4-Fluoro-N'-(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)benzohydrazide--LI Ling, LÜ Kai-Wen, LI Yun-Tong, JIANG Gui-Fa, XIN Yu, YE Lei, ZHANG Yan, LIU Hui, SHANG Chao-Nan and YOU Zhong-Lu[82]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry