Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2023  No.6 Table of Contents

封面

封面--[74]

目录

目录--[58]

Articles

Syntheses, structures, and catalytic properties of three Ni(Ⅱ)-based coordination polymers from 2,4,6-tris(3-pyridyl)-1,3,5-benzene ligand--BAO Yu-Mei, CHEN Yan-He, XING Yuan-Yuan, ZHANG Jian-Yong, DENG Wei[98]

Rapid synthesis of Ag-based metal-organic framework at room temperature for efficient electrocatalytic CO2 reduction--CHE Yu-Can, CHENG Peng-Wei, ZHOU Yi, KE Fu-Sheng[75]

A microporous cobalt-based metal-organic framework for selective gas adsorption--GAI Shi-Peng, TIAN Jin-Dou, JIANG Fei-Long, CHEN Qi-Hui, HONG Mao-Chun[72]

Synthesis and properties of P2-Na2/3Mn1/3Bi1/3Ni1/3O2 as long-life and high voltage sodium-ion battery cathode--MA Teng-Yue, AN Jin-Ling, ZHANG Peng, LIU Jin-Rong, HE Wei-Yan[59]

Solution-phase synthesis of bimetallic (Sn/Ni) doped porous silicon microspheres with electrochemical lithium storage--XIAO Zi-Wei, XU Ze-Yu, WANG Jian-Ming[56]

Synthesis and electrochemical properties of truncated octahedral LiZn0.08Al0.01Mn1.91O4 cathode material by solid-state combustion method--WANG Nian, LI Meng, JI Ying, XIANG Ming-Wu, GUO Yu-Jiao, BAI Hong-Li, LIU Xiao-Fang, GUO Jun-Ming[63]

High temperature performances of lithium-rich manganese ternary cathode material modified by aluminum based compounds--WANG Zhen, LI Li, ZHANG Jun-Ting, DENG Xiao-Long, LIU Yong-Feng[52]

High-performance and stable perovskite solar cells prepared with a green bi-solvent method--ZHU Chen-Wei, JIN Yi-Nuo, ZHANG Chun-Hong, CHEN Heng-Hui, CHEN Shao-Tian, FU Yu-Ming, WU Yun-Jia, SUN Wei-Hai[53]

Chiral recognition of mandelic acid and macrocyclic nickel(Ⅱ) complexes--JIANG Ya-Nan, DENG Yuan-Huan, WANG Qiong, TAN Ying-Zhi, OU Guang-Chuan[54]

Electrochemical properties of Si-Fe incorporated SiOx/graphite base anode materials--YUAN Tian-Xiang, TANG Ren-Heng, LIU Jiang-Wen, XIAO Fang-Ming, WANG Ying, ZENG Li-Ming[56]

Preparation and supercapacitor performance of Mo-doped NiMnSe2--HAO Sheng-Yang, ZHANG Yu-Ting, WANG Xiao-Qing[60]

One-step synthesis of FeOOH/black phosphorus nano-composite:Synergistic achieving system's excellent oxygen evolution property--ZHU Ya-Bo, HUA Cheng-Ye, XIE Ting-Ting, WANG Guang-Lan, FENG Pei-Zhong[59]

Preparation and luminescent properties of ZnAl2O4:Mn materials--Lü Li, LIU Lin, HAN Mei-Xing, YANG Hui-Jun, LIU Hui-Ying[60]

Pyrrole-based hydrazone for fluorescent imaging of Hg2+ in lysosomes--WANG Zhen, LI Si-Yuan, WANG Yuan, WU Wei-Na, ZHANG Lei, CHEN Zhong, YAN Ling-Ling[54]

Simple synthesis of hierarchical ZnO microspheres for organic dyes removal--SUN Tong-Ming, YOU Meng, WANG Dan-Qi, CUI Ying, CUI Hui-Hui, WANG Miao, TANG Yan-Feng[65]

Boron nitride nanosheets/carbon fibers-modified separators for high-performance lithium-sulfur batteries--GAO He-Jun, YANG Jing-Wen, QIAO Jia-Xiao, QIAO Wei, CAO Chao-Chao, LI Ze-Xia, WANG Peng, TANG Cheng-Chun, XUE Yan-Ming[75]

A stable Zinc(Ⅱ) metal-organic framework in water for the detection of tetracycline--WANG Xuan, WANG Ji-Jiang, TANG Long, WANG Lao-Bang, YUE Er-Lin, BAI Chao, WANG Xiao, ZHANG Yu-Qi[66]

Adsorption of rhodamine B by benzimidazole-based metal-organic framework/graphene oxide composites--HAN Xiao, WANG Lin-Yu, GENG Fu-Jiang, XI Gai-Qing[49]

Influence of various polymer dispersants on the performance of Pt/SAPO-11 catalysts--ZHANG Ai-Min, LIU Qiang, YIN Hui, HUANG Jian-Guo, AN Zheng-Yuan, CHEN Li[48]

GdPO4:Sm3+ phosphor:Optimization of calcination temperature and doping concentration and fluorescence and magnetic properties--WU Jin-Xiu, WANG Qian-Qian, WU Bao-Long, LIU Zhao-Gang, HU Yan-Hong, QI Yuan-Hao, ZHANG Xiao-Wei, FENG Fu-Shan, LI Jian-Fei[56]

Temperature dependence and correlation of initial microstructural defects and breaking--ZHAO Jian-Wei, SHEN Kun-Yan, YU Xiao-Hui, HOU Jin[57]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry