Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2023  No.11 Table of Contents

封面

封面--[249]

目录

目录--[200]

Articles

Preparation of nanoscale hafnium-containing metal-organic frameworks for X-ray-promoted chemodynamic synergistic therapy--XIAO Kang, XIE Wang-Wang, LIU Xiang-Mei[459]

Synthesis of ZSM-5 zeolites with low silica-to-alumina ratio and its performance in the cracking of n-heptane--FENG Rui, SHEN Jia-Ming, LIU Bao, LI Tian-Bo, HU Xiao-Yan, YAN Xin-Long, ZHANG Zhong-Dong[354]

Preparation of hollow polymer fluorescent microspheres and its application in lateral flow immunoassay--HONG Zheng-Dao, LI Zhen-Hua, XU Ming, FENG Wei, LI Fu-You[339]

Hierarchical SAPO-34 templated by amphiphilic single-quaternary-ammonium surfactants--SHEN Xue-Feng, DING Jia-Jia, LIU Hong-Xing[280]

High CO-tolerant intermetallic PtBi nanoplates for methanol electrooxidation--LI Hong-Jian, GU Jun, SHI Xiao-Fei, LIU Fu-Liang, CHEN Xiao-Tao[318]

Synthesis, structure, and anticancer activity of two benzohydroxamic acid organotin complexes--DENG Xin, ZHANG Fu-Xing, QING Jing-Jing, YANG Ge, HE Fan, HE Li-Fang, LIU Zhi-Hui, HOU Shuai-Peng[249]

Preparation and application in the hydrogenation of dimethyl terephthalate of Ru@G-CS catalyst--WANG Cai-Li, YE Bo-Yong, WANG Han, WANG Song-Lin, YANG Lei, HOU Zhao-Yin[290]

Preparation and photocatalytic properties of Cu, N co-doped TiO2 nanotubes for glycerol reforming to syngas--HOU Hao-Qiang, XU Li-Fei, XU Zhou, YANG Zheng, LI Wei, MA Chun-Hui, LUO Sha, LIU Shou-Xin[231]

POMOF based on H3PW12O40·xH2O and 3,5-diamino-1,2,4-triazole: Synthesis, characterization, and catalytic oxidation performance for iodine ion--QIU Shuang-Yan, GUO Jun, ZHANG Dan, LU Lin, ZHANG Yi-Ju, ZHANG Tai-Wen[223]

Efficient degradation of RhB over BiOBr/g-C3N4 S-scheme heterojunction by a H2O2-free photo-self-Fenton catalysis--ZHANG Hui, CHENG Li-Qing, HU Ming-Yue, LI Ming-Yu, ZHENG Jian-Fei, XIN Si-Tian, FANG Cai-Hong, CHEN Heng, YANG Yi-Qiong, NIE Long-Hui[205]

PO43- doping and AlF3 coating synergistically enhancing electrochemical properties of Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 cathode material--LUO Bi-Cheng, WU Liang, PENG Yan, FENG Xiang-Yu, ZHOU Ming-Ran, WANG Chen-Yu, LIU Jing, LI Yu[251]

Synthesis of erythrocyte-like CuS with twin structure and photo-Fenton catalytic performance--LI Ming-Hui, YANG Qun, ZOU Xing-Yu, SONG Wu-Lin, ZENG Da-Wen[182]

Efficient and stable electrocatalytic reduction of CO2 by ZIF-8 composites--WANG Hao-Tian, GONG Shan-He, WANG Wen-Bo, GE Dong-Dong, Lü Xiao-Meng[213]

Effect of free water molecule in copper complexes on the performance of light absorption and adsorption of Cr(Ⅵ)--YANG Shao-Long, CHEN Yu-Huan, YAN Mu-Lun, WEI Cheng-Ting, LI Shi-Xiong, JIA Bing-Jing[254]

Erythrocyte-like Bi3OXy(WO6)1-y (X=Cl, Br, I) solid solution with strong adsorption and visible light catalytic activity--LI Jun, ZHAO Hua, LI Hui-Peng, LIU Jing-Jin, WANG Yu-Cheng[191]

Synthesis, fluorescence, and magnetic characterization of nicotinic acid ligand-based dysprosium, holmium, erbium, and thulium complexes--YU Lin-Tao, LI Qi-Yang, SHEN Zhi, Lü Wen-Jun, ZHAO Qiang[256]

Synthesis, structure, detonation performance, and catalytic property of energetic coordination polymer[Co4(HBTI)4(H2O)8]--YANG Guo-Li, LI Min, LI Jian-Qing, CHEN Yong-Qiang, YANG Qi[260]

Heterogeneous composites with coexisting spin-crossover and long-range magnetic ordering--LI Gang, ZHANG Xin-Yu, CHEN Feng-Li, ZHANG Cheng-Cheng, GAO Bo-Hong, WEI Hai-Yan, WANG Xin-Yi[193]

Synthesis, crystal structure, and luminescence properties of three-dimensional rare earth molybdate framework based on [LnMo12] icosahedron--HUANG Min, ZHUO Zhu, CHEN Ting, LU Zi-Xiu, WANG Wei, HUANG You-Gui[173]

Synthesis, crystal structure, magnetic properties, and photocatalytic activity of Ni2Zn2 cluster complex based on 2-pyridinealdoxime ligand--YANG Hua, FU Yu-Pei, QIAO Dan, DONG Lu-Lu, CHEN Xiao-Li, CUI Hua-Li, WANG Ji-Jiang[182]

Syntheses and photoelectric properties of titanium oxo clusters assembled by salicylaldoxime and acetohydroxamic acid--YU You-Zhu, ZHANG Yan-Ru, GUO Yu-Hua, ZHOU Zhong-Yuan, WU Jing, ZHANG Shu-Han, CHEN Yang, DONG Yao-Dong[198]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry