Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2019  No.8 Table of Contents

封面

封面--[63]

目录

目录--[58]

Reviews

Photocatalysts: Z-Scheme Heterojunction Constructed with Titanium Dioxide--MEI Qiu-Feng, ZHANG Fei-Yan, WANG Ning, LU Wen-Sheng, SU Xin-Tai, WANG Wei and WU Rong-Lan[142]

Articles

Benzoimidazole-Based Cyclometalated Ir(Ⅲ) Complexes: Syntheses, Structures and Luminescence Modulation/Switching--RUI Kai, WU Shi-Shan and CAO Deng-Ke[95]

Sulfonic-Functionalized Organic Polystyrene/Inorganic Hydrogen Zirconium Phosphate Catalyzed Epoxidation of Soybean Oil--ZOU Xiao-Chuan, HUANG Lin-Yu, QUAN Wen-Xuan, WANG Cun, WANG Yue, ZHAO Xin and TAN Zhi-Wen[78]

Effect of Li2O-Na2O-B2O3-SiO2 Sintering Aids on Structure and Dielectric Properties of BaAl2Si2O8 Ceramics--YAN Xin-Kan, DING Shi-Hua, ZHANG Xiao-Yun, HUANG Long and ZHANG Yun[74]

Preparation and Electrocatalytic Property of Cobalt Sulfide/Porous Carbon Composite Catalyst Derived from ZIF67--LI Jing-Xiu, ZHAO Yuan, XUE Jian-Jun, HE Ping-Ting and WANG Ling[76]

Preparation of Bi@Bi2Sn2O7/TiO2 Plasmonic Composite Fibers with Enhanced Photocatalytic Hydrogen Generation Activity--LI Yue-Jun, CAO Tie-Ping, ZHAO Yan-Hui, SUN Da-Wei and WANG Xia[66]

Sulfonated Aluminum Phthalocyanine Modified Amino Functionalized Magnetic Materials for Photosensitized Degradation of Bisphenol A--GUO Dong-Jing, HU Mei-Qin, SHEN Hao-Yu, ZHANG Jian, SUN Jie and XU Yi-Ming[99]

Effects of Donor-Doped on Photocatalytic Properties of BaTiO3-Based Nanoparticle--MENG Guo-Xiang, TIAN Xiao-Xia, ZHANG Jia-Rui, ZHANG Xiang, HAN Feng-Qing and QU Shao-Bo[88]

Isobutane/Butene Alkylation on Supported Phosphotungstic Acid Promoted by Hexadecylphosphate--XU Meng-Xia, WANG Yi-Bo, DENG Chang-Shun, DING Li-Ping, XU Yi-Da, XUE Nian-Hua, GUO Xue-Feng, PENG Lu-Ming and DING Wei-Ping[64]

Rate Performance Analysis of Ni1-xMnx(OH)2 as Cathode Material for Zinc-Nickel Single Flow Battery--YAO Shou-Guang, DOU Fei, XING Ru-Yue, CHENG Jie and XIAO Min[68]

“Top-Down” Method Derived Few-Layer Graphite as Cathode Material for High-Capacity Aluminum-Ion Battery--LIU Dong-Hai, WANG Jun-Ming, FAN Wei-Chao, FANG Jin-Gang, ZHU Xiao-Jun and MENG Chui-Zhou[98]

Preparation and Electrochemical Properties of NiCo2S4@Carbon Nanotube Constructed Flexible Film Electrode for Supercapacitors--ZHOU Yue-Wei, JI Yun-Hui, TAN Chang-Bin, SONG Wei-Jie, XU Liang-Liang and TANG Shao-Chun[66]

Cyclic Regeneration of Potassium-Modified Activated Semi-coke by Impregnation Method for Flue Gas Desulfurization--WU Hai-Tao, ZHUO Qi-Dong, YANG Zi, SHI Jian-Dong, CHEN Hong-Jian, YIN Wen-Yu, TANG Xiao-Yan, MA Yun-Shen and YUAN Rong-Xin[79]

Syntheses and Crystal Structures of Two Discrete Complexes Generated from 3,6-Bis(2-(4-oxide-quinoxaline)-yl)-4,5-diaza-3,5-octadiene and Ag(Ⅰ) Salt--REN Xiu-Hui, WANG Peng, SU Jian and CHENG Jun-Yan[74]

Highly Sensitive Luminescent Sensor for Cr(Ⅲ) Based on a Water Dispersed Nano-sized Amorphous Methyl Salicylate Terbium Complex--LIU Xiao-Jun, SUN Li-Ting, ZHANG Shu, ZHOU Chen, LIU Yan-Zhu, ZHOU Xue-Zhen and LI Yong-Xiu[87]

Preparation of Metal-Organic Framework-Derived Nano-Scale Nickel Phosphide Catalysts--XU Dan, ZHU Liang-Kui, ZHOU Dan, FU Yu-Rong, FU Xiao-Wen, CHEN Rong and LI Hai-Xia[91]

Three Cu(Ⅱ) Complexes with 1-(3-Ethylpyrazin-2-yl)ethylidene)-4-methylthiosemicarbazide: Crystal Structures and DNA-Binding Properties--Lü Mu-Xuan, BIAN Lin-Yan, LI Meng-Ru, YANG Yi, WU Wei-Na, WANG Yuan and CHEN Zhong[73]

Preparation of Coral-like Rutile Titania with Enhanced Photocatalytic Activity under UV and Visible Light--ZHU Jie, GE Feng-Juan, CHEN Yan, XU Yan, ZHANG Xue-Yang, ZOU Wei-Xin and DONG Lin[67]

Syntheses, Crystal Structures, Hirshfeld Surface Analysis of Two Salen-Type Halogenated Schiff-Base Ni(Ⅱ) Complexes--WU Qiong, TANG Ya-Fang and ZI Qiao-Li[75]

Layered Co3O4/Ti Nanosheet Flexible Electrode with Low Transfer Resistance for Supercapacitor--HAN Dan-Dan, ZHAO Yuan, SHEN Ye, DING Yuan-Sheng, CHENG Zhen-Yu, JING Xiao-Yan and ZHANG Xue-Yi[62]

Biomass Derived Highly-Ordered Carbon Tube as Cathode Material for High Performance Lithium-Sulfur Batteries--ZHANG Meng-Yuan, YOU Xiao-Long, LIU Li-Jun, Maru Dessie Walle, LI Ya-Juan and LIU You-Nian[69]

DNA Targeting Rigid Dinuclear Ruthenium-Arene Complexes--LI Ji, HAO Yuan-Yuan, QIAN Yong, XUE Xu-Lin, SU Zhi and LIU Hong-Ke[71]

Hydrogen Production from Formic Acid Decomposition Using AuPd and AgPd Dendritic Nanocatalysts--LIU Jun, XIE Jia-Qi, WU Xin-Hua, LI Rong and LAN Li-Xin[65]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry