Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2019  No.12 Table of Contents

封面

封面--[29]

目录

目录--[26]

Articles

Synthesis and Catalytic Properties of Co2+/Cd2+ Composite Materials--LIU Dong-Ning, WANG Cui-Juan, XIAO Yu-Mei, LIU Cheng, LUO Dan, ZHU Zi-Xin, CHEN Shuang and WANG Yao-Yu[45]

Syntheses, Crystal Structures and in Vitro Anticancer Activity of Four Binuclear Benzyltin Complexes Based on Acylhydrazone Ligand--LIU Jiao, LI Zhuo-Qun, YI Yu-Yang, ZHONG Yi-Xin, YU Hao-Tian, TAN Yu-Xing and JIANG Wu-Jiu[35]

Syntheses, Crystal Structures, and Characterization of Three Zinc Complexs with Different Acylhydrazone-Type Schiff Base Ligands--XIE Qing-Fan and CHEN Yan-Min[39]

Preparation and Properties of Highly Electrochemically Active SnO2/TiO2 Hollow Microspheres--JIANG Ju-Hui, LI Pei-Pei, LIU Sheng-Nan, LOU Xiang-Dong, FAN Jing and WANG Xiao-Bing[35]

Luminescent Properities and Energy Transfer of Color Tunable Sr3Y(BO3)3: Tm3+,Dy3+ Phosphors--ZHENG Jin-Le, WU Xiu-Lan, REN Qiang, HAI Ou, REN Yu-Han, ZHAO Yu-Jing, YIN Bo-Jie and YANG En-Long[38]

Effect of C10H10Cl2Ti on Hydrogen Storage Properties of 6LiBH4-CaH2-3MgH2 System--RAO Chong-Shun, ZHANG Xin, YANG Jing-Hao, LIU Qian and ZHOU Yi-Fan[22]

Preparation and Photocatalytic Activity of g-C3N4/SnO2 Composite--NING Xiang, WU Yue-Tao, WANG Xu-Feng and LIU Yan-Li[28]

One-Step Synthesis of High-Silica ZSM-5 in the Absence of Organic Amine--HU Su-Fang, WANG Yan, MA Jing-Hong and LI Rui-Feng[82]

Synthesis and Gelation Ability of Spin-Crossover Iron(Ⅱ) Alkyl Imidazole Complexes--WANG Ya-Qin, ZHANG Hai-Xia, ZHANG Shu-Heng, HE Wei, GE Fang-Yuan, CHEN Yu-Xin and GU Zhi-Guo[25]

Synthesis, Characterization and Fluorescence Properties of Macrocyclic Gold(Ⅰ) Complexes with Flexible Bisimidazolate-Containing Ligands--SONG Yang, SUN Hai-Xia, WANG Yan and LIU Hong-Ke[26]

Synthesis, Crystal Structures and Photophysical Properties of Manganese(Ⅱ) Complexes Based on Imidazole Ionic Liquids--LI Ling-Yan, LI Man, LI Lei, YU Yun-Yao, PAN Shang-Ke and PAN Jian-Guo[50]

Synthesis of Ce-Mg-Ni/C Nano-Composite Hydrogen Storage Materials by Solvent-Thermal Method--LIU Zhuo-Cheng, GUO Rui-Hua, RUAN Fei, HU Feng, ZHANG Jie-Yu and AN Sheng-Li[26]

Selective Catalytic Reduction of NO by C3H6 over Cu-Fe-PILC--CHENG Jiang-Hao, SU Ya-Xin, LI Qian-Cheng, WEN Ni-Ni, DENG Wen-Yi, ZHOU Hao and ZHAO Bing-Tao[21]

Preparation of Ni-Co/RuO2 Composite Electrode and Electrocatalytic Activity for Hydrogen Evolution--ZHOU Qi, DUAN De-Dong and FENG Ji-Wei[20]

Synthesis and Energy Transfer of Dy3+/Tb3+ Co-doped Glass Ceramics Containing SrWO4 Crystal--WEI Yu-Lin, ZHANG Hong-Bo, WANG Tong, ZOU Xiang-Yu and SU Chun-Hui[20]

Preparation and Electrocatalytic Performance of Flake Co9S8/ZnS/C Composites for Oxygen Evolution Reduction--LI Zhi-Xue, REN Tie-Qiang, GENG Zhong-Xing and YANG Zhan-Xu[18]

Rapid Synthesis of Zeolite P with High Calcium and Magnesium Ion Exchange Properties by Like-Solid Phase Method--ZHANG Shu, GUO Hong-Fei, LIU Xiu-Wu, CHEN Xue-Qing, ZHAO Bin and CAO Ji-Lin[39]

Preparation and Visible-Light-Induced Photocatalytic Activities of Co/C3N4 NTs--ZHU Yu-Xiang, XU Shi-Jie, YANG Jing and LIU Jian[24]

Self-Assembly with Zinc Porphyrin Antenna for Dye-Sensitized Solar Cells--JIA Hai-Lang, PENG Zhi-Jie, LI Shan-Shan, GONG Bing-Quan and GUAN Ming-Yun[156]

Two Pairs of Homochiral Coordination Polymers with Helixes Formed from Lactic Acid Derivatives and Rigid Auxiliary Ligands: Syntheses, Structures and Properties--XU Zhong-Xuan and SHI Ming-Feng[96]

Syntheses, Structures and Properties of Three Coordination Polymers Based on Citraconic Acid--LI Gui-Lian, YIN Wei-Dong, LIU Qian-Long, LI Xiao-Ling, XIN Ling-Yun and LIU Guang-Zhen[61]

Photo-Thermoelectric Generation in MoS2/Pyroelectric Polymer Nanocomposites for Collection of Near-Infrared Light Energy--QI Yu-Cong, SHEN Xiao-Quan, LIU Jia-Hao, XIAO Xuan-Zhong and SHEN Qun-Dong[26]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry