Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2021  No.11 Table of Contents

封面

封面--[341]

目录

目录--[224]

Articles

Heterometallic Ln(Na)-MOFs (Ln=Tb, Dy, Ho): Crystal Structures, Luminescent Sensing for Acetaldehyde, Fe3+, Cr2O72-, and Electrochemical Sensing for Catechol--CHAI Hong-Mei, YAN Jia-Ling, REN Yi-Xia, GAO Lou-Jun, ZHANG Gang-Qiang, ZHANG Yan, HAO Shu-Yuan[791]

Preparation and Electrochemical Performance of Porous Carbon/Selenium Composite Free-Standing Electrode--YANG Chun, ZHAO Xin-Yue, ZHANG Ling-Zhi[452]

High Performance Supercapacitors Constructed with Isomorphic MOFs Doped Graphene Oxide Electrode Materials--JI Wen-Juan, WANG Dan, WANG Guo-Jiao, SUN Xiu-Ling, FU Yun-Long[371]

Application of Needle-like NiCo2O4@Carbon Cloth Composites in Lithium-Sulfur Batteries--YANG Xiao-Lan, WU Zhong-Hui, ZHANG Ya-Jun, HE Xin-Jian, JIA Jin-Zhu, YANG Xiong-Zhi, ZHOU Jun-Li[318]

Synthesis, Phase Transition and Dielectric Properties of 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-Cyanide Cobalt(Ⅲ) Three-Dimensional Framework Hydrogen-Bonding Crystal--XU Hui-Ting, LIU Yang, QIN Liu-Lei, QI Huan-Huan, LIU Zun-Qi[276]

Ag@Silsequioxanes: Synthesis and Its Catalytic Reduction Performance for p-Nitrophenol--WU Hong-Hua, ZU Feng-Hua, FU Shan, DONG Xiao-Long, LI Su-Yun, YI Jian-Jun, HAO Hai-Jun, XU Qing-Hong[263]

Mesoporous Regulated Co9S8/Ni3S2 Composite Electrode Materials and Electrocatalytic Hydrogen Evolution Performance--ZHOU Qi, LI Xin-Bao, JIAO Sun-Zhi[225]

Fast and Efficient Immobilization Behavior of Bifunctional Magnetic Nano-Amendment Against Multi-heavy Metal--LIANG Jing, HAN Lu, LI Bao, SHI Zhen-Zhu, LIU Xing-Chi, PENG Li-Chao, ZOU Xue-Yan[245]

Tumor-Targeted Pt-Cu Nanoplatform for Photothermal Therapy Guided by the Second Near-Infrared Window Photoacoustic Imaging--ZHENG Zi-Liang, QU Bo-Tao, YANG Xiao-Rong, LIU Ling, ZHANG Rui-Ping[242]

Nickel Bicarbonate Nanoparticles Loaded on Carbon Paper for Enzyme-Free Glucose Electrochemical Sensor--LI Ken-Ken, WANG Song-Lei, LUO Rui-Ming, MA Liang, LIU Li, WEI Pei-Yuan, ZHANG Ye[224]

Rapid Synthesis of Co-Based Metal-Organic Framework Nanoparticle at Room Temperature for Efficient Oxygen Evolution Reaction--JIA Hong-Nan, YAO Na, CONG Heng-Jiang[297]

Preparation and Properties of Resistive Random Access Memory Based on Tin Disulfide Nanosheets--ZHAO Ting, JIAN Jia-Ying, DONG Peng-Fan, FENG Hao, NAN Ya-Xin, CHANG Fang-E[220]

Cobalt and Carbon Co-doped Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution--ZHENG Fu-Kai, LI Zong-Lin, CAO Yu-Qi, ZHANG Hui, CAO Xin, SUN Jian-Hua[262]

Theoretical Studies on Mechanism of 15-Crown-5 Coordinating with Li+ Regulated by Si Doping--LIANG Su-Zhuo-Cheng, JI Guo-Xun, SUN Xin-Li, LI Guo-Dong, ZHANG Shi-Tong[223]

Structures and Luminescence Property of Two Co(Ⅱ) and Cd(Ⅱ) Supramolecular Coordination Networks Created via Synergistic Effect of Coordination Bonds and Secondary Interactions--REN Yong-He, LI Lu-Chao, DING Qi-Hui, HUANG Yong-Qing, ZHAO Yue[271]

Controlling Distribution of Gold Nanoparticles in Au@ZIF-8 Core-Shell Structures for Sensing Fluorescent Molecules with Photoluminescence--ZHANG Wei, ZHANG Yu-Yi, BIAN Ya-Jie, CHEN Meng-Di, ZHANG Xiao-Lei, JIN Qing-Yuan, HU Bing-Wen[240]

Difunctional Effects of Organo-Modified T-Type Zeolite Membranes for Dewatering from Organic Solution--CUI Xue, ZHANG Yu-Ping, GUI Tian, HE Ming-Liang, ZHANG Fei, HU Na, LI Yu-Qin, CHEN Xiang-Shu[210]

Synthesis, Structure Regulation and Characterization of Cadmium(Ⅱ) Complexes Based on Imidazole Carboxylic Acid Ligands--XIONG Ding-Qi, FU Peng-Kui, LI Yu-Yan, ZHANG Xiao-Yu, YANG Qing-Lin, JIA Mei-Mei, ZHU Yan-Yan, DONG Xiu-Yan[331]

Preparation of Dehydrated Ni-Fe Hydrotalcite-like Compounds as an Eco-Friendly Catalyst for Highly Selective Acetalization of Biomass-Derived Furfural--CHENG Shu-Yan, KOU Jia-Wei, CHENG Fang-Qin[226]

Mn-Based Coordination Polymer: Facile Synthesis, Structure and Application in Glucose Electrochemical Sensing--ZHAO Lu, CHEN Tong-Dan, WANG Han-Ye, LI Chen-Xi, LI Jiang[358]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry