Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2019  No.2 Table of Contents

封面

封面--[43]

目录

目录--[39]

Articles

Crystallization Mechanism and Performance in Methanol to Olefins Reaction of SAPO-18 Molecular Sieve--GUO Yun-Ya, LIANG Guang-Hua, ZHANG Yan-Ting, HE Zu-Guang, LIANG Ya-Ning, LI Ning, LI Xiao-Feng and DOU Tao[99]

One-Pot Synthesis of Rose-like Ce-Doped SnS2 with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Property for Reduction of Cr(Ⅵ)--LI Guo-Hui, SUN Yuan-Yuan, XING Hua-Long, ZHENG Jian-Cong, LIN Chen-Chen and SUN Zhen-Fan[76]

Preparation and Properties of the Temperature Sensitive Paints[Eu(PBrBA)3phen] and[Eu(PCBA)3phen]--BU Guan, SUN Jing, ZHOU Chen, YU Wen-Sheng, WANG Yuan and TANG Juan[69]

Synthesis, Luminescent Properties and Energy Transfer Behavior of Apatite Phosphor Ba10(PO4)6F2: Ce3+,Tb3+--CHENG Shao-Wen, ZHANG Na, ZHUO Ning-Ze, ZHU Yue-Hua, CHEN Yong-Hao, JIANG Peng, DU Wen-Hui, YE En-Gan and WANG Hai-Bo[64]

Synthesis of Carbon Nanotubes Modified g-C3N4 Photocatalysts for Enhanced Photocatalytic Degradation Activity--WANG Peng, LI Zhao, ZHOU Ying-Mei, XU Yan, ZHU Jie, WANG Shi-Fan, CAI Ke-Ying, LI Jing, DU Xi-Hua and YANG Peng-Ju[64]

Syntheses, Crystal Structures and Luminescent Properties of Ag-Ln Coordination Polymers--WANG Yan, CHEN Fei-Fei, HU Xiao-Shuang, ZHAO Ran, CHI Yu-Xian and JIN Jing[76]

Synthesis and Photocatalytic Performance of Attapulgite/g-C3N4-AgFeO2 Composites--XIE Deng-Yu, JIANG Yi, JI Yuan-Yuan, YING Ming-Hui, SHENG Zhen-Huan, ZHAO Wei, YIN Jing-Zhou, LI Qiao-Qi, ZHONG Hui and ZHANG Li-Li[64]

Synthesis and Electrochemical Properties of Pr1-xSrCo0.5Ni0.5O4+δ Cathode Materials--LIU Jian-Wei, SUN Li-Ping, ZHAO Hui and HUO Li-Hua[61]

Preparation and Oxygen Catalytic Performance of g-C3N4/Double Perovskite Composites--WANG Cheng, HUANG Hong-Xia, XIAO Yang and LIANG Da-Ming[61]

Bi/BiVO4&Bi4V2O11 Composite Catalysts: Preparation and Photocatalytic Performance--LIANG Meng-Jun, DENG Nan, XIANG Xin-Yi, MEI Ying, YANG Zhi-Yuan, YANG Yun and YANG Shui-Jin[59]

Preparation and Photocatalytic Performance of Bi5O7I/PANI Composites--WANG Lu, LI Xi, TANG Zi-Cong, ZHOU Nan, YU Zheng-Song, DONG Yong-Zhi, LI Xiao-Zheng, WEI Deng-Gui, DONG Yu-Lin, LI Quan-Hua and LIU Peng[68]

Synthesis, Structure and Dielectric Properties of Cyanide Cobalt(Ⅲ) Hydrogen-Bonding Cage-like Supramolecular Crystal--ZHENG Xiao-Yuan, LIU Yang, QIN Liu-Lei, YU Fei-Fan, ZHU Chun-Li and LIU Zun-Qi[58]

Selective Epoxidation of Olefins Catalyzed by in Situ Prepared Iron(Ⅱ) Complex--SONG Hong-Jin, LI Lu, ZHANG Ni, WANG Fei, LÜ Jing and MENG Xiang-Guang[61]

Beryllium Ion-Selective Phosphorescence Probes Based on 9-Crown-3 Ether Iridium Complexes--PAN Miao, HU Yuan-Yuan, ZHAO Zhuo, YAO Yong-Lin, ZHOU Hui-Dong, TONG Bi-Hai and ZHANG Qian-Feng[55]

Synthesis of Higher Alcohols from Syngas over Cu/Zn/Al Hydrotalcite-Derived Oxides Modified by Triethanolamine--CHENG Shu-Yan, HAO Yan-Hong, KOU Jia-Wei and GAO Yang-Yan[64]

Synthesis and Crystal Structure of Bis(4-(diethylamino)salicylaldehyde) Azodicarbonhydrazide Dibutyltin Complex with Aggregation Induced Emission Properties--FENG Yong-Lan, KUANG Dai-Zhi, ZHANG Fu-Xing, YU Jiang-Xi, JIANG Wu-Jiu and ZHU Xiao-Ming[54]

Synthesis, Growth Mechanism and Application in Anticancer of CuS Hollow Spheres--HUANG Qing-Li, WANG Li-Li, LI Ting and WU Yong-Ping[55]

Syntheses, Structures and Magnetic Properties of Two Binuclear Lanthanide Complexes Bridged by Nitronyl Nitroxide Radical Ligands--MEI Xue-Lan, DU Min-Jie, HU Peng and LI Zong-Qun[55]

Syntheses, Crystal Structures, and Luminescent Properties of Three Cobalt(Ⅱ), Lead(Ⅱ) and Zinc(Ⅱ) Complexes Constructed from Mixed Biphenyl Tricarboxylic Acid and N-Donor Ligands--LI Yu, ZOU Xun-Zhong, QIU Wen-Da, ZHUANG Wen-Liu, ZHAO Na and CHENG Xiao-Ling[68]

Influences of cis-, trans-1,2-Cyclohexanediamine Configurations on Iodoantimonate Organic-Inorganic Hybrid Isomers--LIANG Zhi-Wen, CHEN Xiao-Rou, YU Hui, WEI Zhen-Hong, ZHANG Xiu-Xiu and CAI Hu[60]

X-ray Crystallography, Spectral Characterization and Computational Studies of Mercury(Ⅱ) Complex with 1-(p-Tolyl)-2-(tri-p-tolyl-λ5-phosphanylidene)ethan-1-one--Mahsa Pourmirza, Shahla Ebrahimnezhad, Ali Ramazani, Aidin Bahrami, Sholeh. Alaei and Ali. Reza Dadrass[59]

A Layered Cd(Ⅱ)-Organic Coordination Polymer Exhibiting Dual-Responsive Sensing Towards 2,4,6-Trinitrophenol and Fe3+--SHI Jing-Jing, XU Shan, LI Na, WANG Xiu-Guang, ZHAO Xiao-Jun and YANG En-Cui[60]

Syntheses, Spectroscopic Properties and THz Time Domain Spectroscopy of Two Copper(Ⅰ) Complexes Based on N-Donor and P-Donor Ligands--PAN Xun, KUANG Xiao-Nan, ZHU Ning, REN Zhi-Gang, YANG Yu-Ping, XIN Xiu-Lan, LI Zhong-Feng, HAN Hong-Liang and JIN Qiong-Hua[50]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry