Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2022  No.5 Table of Contents

封面

封面--[123]

目录

目录--[58]

Reviews

Application of Inorganic Materials in Consolidation of Bone Relics--LIU Yan, Lü Xin-Yan, YANG Fu-Wei, ZHANG Kun, YANG Lu, SUN Man-Li, WANG Li-Qin[199]

Articles

Effects of Preformed Pt Nanoparticles on Structure of Platinum Nanowire Cathode for Proton Exchange Membrane Fuel Cells--WANG Hao-Jie, WANG Rui-Qing, LI Bing, SUI Sheng[148]

Preparation of R6G@γ-CD-MOFs Composites with Application in Sensing of Fe3+ Ion--SHEN Yan-Qiong, GENG Yun-Chao, WANG Jian-Bo, FAN Xue, LI Qi-Peng[148]

Preparation and Electrochemical Properties of S/Porous Carbon Nanotube Composites--CHEN Pei, LIANG Wen-Hao, TANG Ya-Kun, GAO Yang, SHENG Rui, LIU Lang[99]

Preparation and Application of the Bifunctional Pd/ZrHP Catalyst for Selective Hydrogenation of Phenol--WANG Zi-Xuan, JIANG Yuan-Yuan, ZHOU Ru-Ru, CHEN Ping, HOU Zhao-Yin[117]

Synthesis and Crystal Structure of Arylthiotetrathiafulvalenes and Cupric Bromide Charge Transfer Complexes--MA Long-Fei, ZHU Zhao-Hui, HUANG Xiao-Bo[94]

Surface Plasmon-Enhanced Upconversion Luminescence Properties of Silver Nano-rices--YANG Yang, WANG Yue, CONG Yan, CHEN Yong-Qi, HUANG Yun-Chong[67]

Core-Shell Nanosphere Cobalt-Based Metal-Organic Polymer: Preparation and Lithium Storage Performance--CHEN Xiu-Dong, KE Jiang-Nan, YAN Ping, LIU Jin-Hang, WANG Ya-Wei, ZHAN Chang-Chao, JIANG Xiao-Duo[80]

Structural Characterizations for Two-Coordinate β-Diketiminato Gallium(Ⅰ) Carbene Analogue Synthesized via Reduction--LIU Jing-Jing, SHANG Jian-Xuan, GUO Yan, GAO Fang-Fang, WEI Jing, ZENG Fan-Long, LI An-Yang, WANG Wen-Yuan[94]

Effect of Bilayer SnO2 Electron Transport Layer on the Interfacial Charge Transport in Perovskite Solar Cells--LUO Yuan, ZHANG Gui-Lin, MA Shu-Peng, ZHU Cong-Tan, CHEN Tian, ZHANG Lin, ZHU Liu, GUO Xue-Yi, YANG Ying[66]

Fabrication and Photoelectrochemical Cathodic Protection Effect of Bi2S3/CdSe Co-modified TiO2 Nanotube Film--WANG Xia, GUAN Zi-Chao, SHI Hai-Yan, JIN Piao, LIU Guo-Kun, DU Rong-Gui[55]

Preparation and Lithium-Storage Performance of In-Situ Nitrogen Doped Porous Carbon/Sulfur Composite Cathodes Derived from Passiflora Edulis Peel--LEI Dong-Yuan, LI Yu-Yun, ZHAO Zi-Rui, DUAN Jian-Xiang, LI Hong, XIANG Ming-Wu, GUO Jun-Ming[79]

First Principles Calculation on Photoelectric Properties of Cs2TiBr6 by Substitution Doping with Cl and Pd--WANG Yun-Yun, ZHANG Yu-Ze, WEI Jian-Wei, ZENG Hui, ZHAO Ming, YANG Chuan, FENG Wen-Lin, MA Zeng-Wei[94]

Preparation of ZnS@C/rGO Composite for Electrochemical Reversible Lithium Storage--XU Gang, JIANG Xiao-Nan, CHEN Wei-Xiang[57]

Performance of Different Metal-Modified HZSM-5 Catalysts for Methanol Carbonylation--Dilinuer Aili, GAO Xi-Ran, BI Kun-Hao, FANG Ya-Ping, FAN Xing, Aisha Nulahong[66]

Interactions of a Water-Soluble Diiron Hexacarbonyl Complex with Biologically Relevant Molecules and Their Promotion in CO-Release--JIANG Xiu-Juan, XIAO Zhi-Yin, LONG Li, CHEN Li-Mei, ZHANG Li-Qiu, LIU Xiao-Ming[66]

Crystal Structures and Magnetic Refrigeration Properties of Two Gd2 Complexes--ZHAO Jin-Yu, ZHANG Xue-Jin, YANG Xiao-Min, WEN Jiao-Jiao, HUA Yu-Peng[105]

Cyanide-Bridged Bimetallic Active Site in Porous Carbon-Matrix for Oxygen Reduction Reaction--LI Cong-Ling, LU Xiao-Yu[57]

Two-Dimensional Copper-Based Coordination Polymer: Synthesis, Structure and Ion Effect on Adsorption of Cr(Ⅵ)--LI Shi-Xiong, FENG An-Qi, HU Yuan, LIANG Gui-Chun, LU Li-Fei, LU Hui-Ping[92]

Mixed Metal-Organic Frameworks with Supercapacitor Performance Constructed by Succinic Acid--NIU Bai-Tong, FENG Yan-Hui, LIAO Hui-Ling, GUO Hong-Xu, YING Shao-Ming[129]

Effects of Cr, Sn, Co Doping on Electronic and Optical Properties of Layered Two-Dimensional Material MoSi2N4--LIANG Qian, LUO Xiang-Yan, WANG Yi-Xin, LIANG Yong-Chao, XIE Quan[59]

Bi9P2O18Cl: Phase Transition and Hydrogen Production by Photocatalytic Water-Splitting--CAO Zhen-Yu, WU Yun, GAO Jian-Hua[64]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry