Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2021  No.3 Table of Contents

封面

封面--[8]

目录

目录--[7]

Reviews

Recent Advances in Adsorptive Removal of Cr(Ⅵ) Ions by Metal-Organic Frameworks--LI Ru-Xia, ZHONG Wen-Bin, XIE Lin-Hua, XIE Ya-Bo, LI Jian-Rong[14]

Articles

Viscosity Responsive and Mitochondria Targeted Iridium(Ⅲ) Complexes for Photodynamic Therapy of Tumors--OUYANG Ai, LUO Yu-Heng, LU Nong, HU Ren-Tao, ZHANG Ping-Yu, ZHANG Qian-Ling[11]

Nano-Porous Ni and Ni3S2/Ni Composite Electrodes: Preparation and Electrocatalytic Hydrogen Evolution Performance--ZHOU Qi, OUYANG De-Kai, WANG Fan, HE Jin-Shan, LI Xin-Bao[11]

Detection of Fe3+ and Cu2+ by Fluorescence Probe of Pyrazoline Derivatives with 9-Anthralaldehyde as Fluorescent Group--LUO Jie-Wei, ZHAO Bo, ZHANG Shi-Lu, JIA Fei-Yun, LIU Jun[10]

Synthesis, Structure and Photoactivated Anticancer Activity of Ruthenium-Arene Complexes with Curcuminoids--JIANG Xian-Tao, WANG Xiao-Hui, LI Pei-Yuan, SU Wei[8]

Application in Removal of Formaldehyde in Air by Flower Spherical Bi2S3/BiOI Composite Photocatalyst--ZHU Ming-Fan, LU Ze-Qiang, LIAO Chun-Xin, CHEN Ai-Ping, LI Chun-Zhong[11]

Growth and Luminescence Properties of Eu2+ Doped KCaCl3 Crystal--LI Man, GENG Ju-Feng, WANG Hao-Yu, YANG Chen-Yue, PAN Shang-Ke, PAN Jian-Guo[11]

Catalytic Performance for CO2 Hydrogenation to Light Olefins over ZrCdOx/SAPO-18 Bifunctional Catalyst--YANG Lang-Lang, MENG Fan-Hui, ZHANG Peng, LIANG Xiao-Tong, LI Zhong[9]

Nitrogen-Doped Carbon Foam: Preparation and Oxygen Reduction Reaction Performance--LI Jing-Han, SONG Ya-Cheng, ZHOU Ya-Zhou, CHENG Xiao-Nong, YANG Juan[9]

Three-Dimensional Cd-MOF Based on Benzenetetracarboxilic Acid and Bis(imidazolylmethyl)benzene Ligands: Synthesis, Structure and Fluorescence Property--YANG Hua, WU Yu-Ze, CUI Hua-Li, LIU Lin, WANG Ji-Jiang, CHEN Xiao-Li[9]

Three-Dimensional Porous Carbon Loading Tin Oxide and Cooperating with Lithium Fluoride to Prepare High Performance Lithium Ion Anode--HE Qiang, SUN Xiao-Gang, ZOU Jing-Yi, LI Rui[16]

Synergistically Catalytic Degradation of Azo Dyes by Ag/MgO--ZHU Xiao-Hui, GUO Zi-Wei, LIU Xiang-Dong, LI Ren-Hong, WEI Tong[10]

Fabrication of Indium Tin Oxide Nanostructures by Electrospinning and Their Electrical Conductivity--REN Xin-Chuan, LIU Su-Ting, LI Zhi-Hui, SONG Cheng-Kun, DAI Yun-Qian, SUN Yue-Ming[9]

Two-Step Electrodeposition Construction of NiFe/Ni3S2/NF Hierarchical Heterogeneous Electrode for Enhanced Oxygen Evolution Reaction at Large Current Densities--ZHANG Yi-Jie, LIU Le-Ran, WU Yun, ZHAO Fei, LIU Guang, LI Jin-Ping[10]

Different Photocatalytic Performances for Tetracycline Hydrochloride Degradation of p-Block Metal Oxides Ga2O3 and Sb2O3--MAO Jing-Yun, HUANG Yi-Wei, HUANG Zhu-Quan, LIU Xin-Ping, XUE Hun, XIAO Li-Ren[9]

Preparation and Fluorescent Properties of LiBa0.95-yBO3: 0.05Tb3+,yBi3+--LU Ya, ZHANG Min-Zhi, LIANG Gang-Feng, LI Chun-Xia, ZHAO Guo-Liang[8]

Synthesis and Magnetic Characterization of Mononuclear Co(Ⅱ) Complex Based on Pyrazine-Containing Hydrazone Schiff Base Ligand--CHEN Yu, WANG Zhao-Dong[14]

Preparation and Photocatalytic Activity of Ag/Ag2MoO4/Bi2MoO6 Composite Photocatalyst--MA Shuai-Shuai, HUANG Cheng-Juan, ZONG Yu-Qing, GU Jian-Dong, YE Zhao-Lian, XUE Jin-Juan[9]

Enhancement of Visible-Light Catalytic Activity for Zn Doped OV-β-Bi2O3: Regulation of Electronic Structure and Promotion of Charge Separation--ZHAO Ya-Wen, ZHANG Jun-Ke, FENG Cai-Xia, XU Jia-Peng, DU Rui, HU Hua, ZHOU Yan-Mei, LIU Shan-Hu, LIU Yan-Hong[10]

Y-Mn-O Supported Ni-Based Catalyst for Hydrogen Production via Auto-thermal Reforming of Acetic Acid--HU Xiao-Min, CHEN Hui, JIA Xuan-Yi, WANG Qiao, HUANG Li-Hong[10]

Syntheses and Crystal Structures of Two Copper Complexes Based on Thienyl and Pyridyl Substituted Triaryltriazoles--LI Gang, FENG Zhe, NIE Rong-Rong, ZHU Dun-Ru[9]

Theoretical Study on Regulation of Aniline Moiety on Non-radiative Transition of a Kind of Pt(Ⅱ) Phosphorescent Materials--KANG Guo-Jun, LI Ke, REN Xue-Feng, TANG Hong-Qu[9]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry