Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2019  No.4 Table of Contents

封面

封面--[50]

目录

目录--[51]

Articles

Preparation and Catalytic Performance for Oxygen Reduction of Nitrogen Doped MnCo2O4/N-KB--FENG Yan, WU Jian-Bo, ZHANG Xiao-Ling, PENG Chao-Qun and WANG Ri-Chu[136]

Preparation and Photocatalytic Nitrogen Fixation Performance of Cd Doping δ-Bi2O3 Nanosheets--GAO Xiao-Ming, SHANG Yan-Yan, LIU Li-Bo and GAO Kai-Long[92]

Preparation and Electrochemical Properties of LaBiMn2O6-Sm0.2Ce0.8O1.9 Composite Cathode for IT-SOFCs--YU Ya-Ze, SUN Li-Ping, ZHAO Hui and HUO Li-Hua[71]

Syntheses, Crystal Structures and in Vitro Antitumor Activity of Two Organotin Hydroxybenzoate--ZHANG Fu-Xing, HE Tang-Feng, YAO Shu-Fen, ZHU Xiao-Ming, SHENG Liang-Bing, KUANG Dai-Zhi, FENG Yong-Lan, YU Jiang-Xi and JIANG Wu-Jiu[74]

Syntheses, Crystal Structures and Properties of Transition Metal Complexes Based on Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid or Thiophene-2,5-dicarboxylic Acid Ligand--HAN Jia-Xing, LIU Zheng, LIANG Chu-Xin, TANG Qun, LI Qing-Wei and ZHANG Shu-Fen[133]

Preparation and Photoelectrochemical Catalytic Properties of Porous Silicon/TiO2 Nanowires Photoanodes--ZHAO Yi-Ming, YANG Ji-Kai, MA Fu-Zhe, CHEN Zhang-Xiao-Xiong, WEI Zi-Juan, ZHANG Yu-Fei, CHENG Ming, YANG Xue, XIAO Nan, WANG Guo-Zheng, WANG Xin and HUANG Ke-Ke[61]

In-Situ Growing NanostructuIn-Situ Growing Nanostructured Magnesium Silicate on Diatomite: Adsorption Properties of Cr(Ⅵ)--JIN Cui-Xin, DU Yu-Cheng, WU Jun-Shu, NIU Yan, WANG Xue-Kai and LI Yang[79]

Synthesis, Characterization and Adsorption Property for the Methylene Blue of the Sphere-like TiSAPO-34 Molecular Sieve--LUO Wu-Kui, CHEN Feng, YAN Gui-Yang and BAI Yun-Shan[104]

Amino-Functionalization and Enhanced Humidity Sensing Properties of MIL-125 Based on Quartz Crystal Microbalance Sensor--WU Yue-Tao, FAN Yu, LIU Yan-Li and XU Jia-Qiang[72]

Preparation and Properties of HA/Ag Nanocomposites--WENG Yi-Jin, ZHANG Xia, ZHOU Tao, JIANG Hao, ZHANG Lei and LIU Xiao[48]

A Visible BODIPY Probe for ‘Naked-Eye’ Detection of pH Value and Intracellular Fe3+--QU Xing-Yu, BIAN Yong-Jun, BAI Yang and SHEN Zhen[51]

Preparation and Adsorption of 2-Nitro-1,3-benzenediol of Fe3O4/GO/PPy Composite--LEI Li-Ling, YANG Qing-Xiang, ZHAO Jun-Hong, ZHANG Yan, JIA Chao-Yang, LU Ran, NIE Li-Min and CHEN Zhi-Jun[69]

Effects of the Addition of Polyvinylpyrrolidone on Electrochemical Storage Properties of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 Material during Preparation Process--PENG Jun-Qi, GAO Yi-Ke, LI Huan, HU Ai-Lin, LU Xiao-Ying and JIANG Qi[59]

Honeycomb-like Carbon Materials Derived from Pomelo Peels for the Simultaneous Detection of Heavy Metal Ions--ZHANG Ting, MA Shi-Jie, PAN Yi, GUAN Ji-Biao, ZHANG Ming, ZHU Han and DU Ming-Liang[87]

Pb(Ⅱ) Coordination Complexes Based on 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid: Syntheses, Structures and Luminescent Properties--CHENG Mei-Ling, YANG Bing-Xin, TANG Li-Zhi-Peng, QIN Meng-Na, LIU Qi and TANG Xiao-Yan[63]

Efficient F-Doped BiVO4 Photocatalyst Synthesized by One-Step Alcohol-Hydrothermal Method--JIANG Hai-Yan, ZHANG Fan, YU Shu-Guang and LI Yu-Zhen[63]

Syntheses, Crystal Structures and Properties of Zn(Ⅱ), Mn(Ⅱ) Complexes Based on 5-Amino-1H-1,2,4-triazole-3- carboxylic Acid--YANG Kang, TAN Yu-Hui, WANG Bin, ZHOU Hai-Tao, LI Chao, YANG Chang-Shang, LIU Yi, GAO Ji-Xing and TANG Yun-Zhi[51]

Preparation of PbF2:Er3+,Yb3+ Phosphors and Multi-Wavelength Sensitive Bidirectional Conversion Luminescence Mechanism--MA Xiao-Yi, LI Biao, WANG Yi-Fan, HU Pan, YAN Tong-Ting and BAI Zhao-Hui[53]

Syntheses, Structural Characterizations and Spectroscopic Properties of Two Copper(Ⅰ) Complexes Based on Diphosphine Ligands and[2,3-f]pyrazino[1,10]phenanthroline--LU Yan-Lei, ZHU Ning, ZHAO Yu-Meng, LIN Sen, KUANG Xiao-Nan, LI Zhong-Feng, XIN Xiu-Lan, YANG Yu-Ping, JIN Qiong-Hua and ZHANG Jiang-Wei[54]

Electrochemical Sensor Based on Ni12P5 Nanoparticles for Sensitive Determination of Glucose--XU Wen, ZHOU Xun, XU Jin-Ming, XU Han and TAO Fei-Fei[51]

High Sensitivity and Selectivity of Aminoantipyrine Schiff Base for the Recognition of Fe2+--CHEN Sheng-Tian, ZHANG Yu, ZHAO Jian-Ying, MA Kui-Rong, LI Rong-Qing and TANG Guo-Dong[58]

Ga(Ⅲ) and In(Ⅲ) Complexes with 3-Ethyl- 2-acetylpyrazine N(4)-(p-Tolyl) thiosemicarbazone:Synthesis, Crystal Structure and DNA-Binding Activity--XUE Wen-Zhao, ZHAO Xiao-Lei, YAN Xue-Xue, ZHANG Xue-Jie, WU Wei-Na, WANG Yuan and CHEN Zhong[59]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry