Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2018  No.6 Table of Contents

封面

封面--[69]

目录

目次--[44]

Reviews

Down Conversion Materials Based on Metal-Complexes for Solar Cells--WANG Ting-Wei, CHEN Hong-Jin, ZHANG Rui and LIU Jian[100]

Articles

Anion-Induced Chiral Cu(II) Coordination Polymers: Reversible Structural Transformation, CD Spectra and SHG Response--CHENG Lin, LIU Qi, YANG Jing-Hua and ZHANG Qing-Song[65]

Syntheses and Crystal Structures of Hg(II) and Cd(II) Complexes Derived from a Bis(pyridylurea) Ligand--HUANG Chao, ZHAI Ju, LUO Xuan, CHEN Yao, CHEN Dong-Mei and ZHU Bi-Xue[74]

Syntheses, Structures and in Vitro Antitumor Activity of Bis(tricyclohexyltin) Pyridinedicarboxylate with Macrocyclic Supramolecular Structure--KUANG Dai-Zhi, YU Jiang-Xi, FENG Yong-Lan, ZHU Xiao-Ming, JIANG Wu-Jiu and ZHANG Fu-Xing[37]

Preparation and Microwave Absorption Properties of Porous Structure Soft/Hard Magnetic Ni0.5Zn0.5Fe2O4/SrFe12O19 Composite Fibers--ZHOU Jian-Wei, XING Xiao-Tong, HAN Qiu-Xia, MENG Xian-Feng and LU Chun-Hua[45]

Synthesis and Application of Super-Hydrophobic Titanosilicates Sphere--ZHOU Hui, LI Sha, XIAO Li-Ping, FAN Jie and ZHENG Xiao-Ming[49]

Preparation and Photocatalytic Performance of g-C3N4 Nanotubes--WANG Xiao-Xue, GAO Jian-Ping, ZHAO Rui-Ru, WU Yong-Li, HAO Chao-Yue and QIU Hai-Xia[50]

Influence of Microstructure of Pt-FeOx Catalyst on the Catalytic CO Oxidation--ZHENG Bin, GAN Tao, WU Shu-Jie, LIU Gang and ZHANG Wen-Xiang[50]

Interaction Behavior Between Hexa-dentate Polypyrrolic Macrocycles and Actinyl Species: Bonding, Thermodynamic and Spectroscopic Properties--BI Yan-Ting, YAO Jun, SHEN Zhong-Hui, ZHANG Hong-Xing and PAN Qing-Jiang[33]

Ru(II)-Arene Complexes Based on Bipyridyl Derivatives Ligand: Syntheses, Characterization and Interaction with DNA/BSA--GE Chao, WANG Hong-Yan, DONG Yi-Li, LI Ji, XU Yun, GU Qiu-Yu, SU Zhi, QIAN Yong, Peter J. Sadler and LIU Hong-Ke[54]

Fabrication and Photocatalytic Properties of Hollow Sphere Cu2O with Different Surface Morphology--YAO Xun, LI Ming-Gao, XIE Yan-Chun, LIU Fei, LIU Qin, LIU Yang, LI Peng, XUE Rui-Ting and FAN Xi-Mei[60]

Construction and Synergistic Anticancer Efficacy of Sandwich-like rGO/Fe3O4@mSiO2 Drug Carriers--YANG Yong-Mei, JI Ming-Xiang, YANG Ying, XIE An-Jian and SHEN Yu-Hua[39]

Preparation and Electrochemical Performance of Nanoporous Bimetallic Oxide NiCo2O4--ZHOU Qi, LI Zhi-Yang and ZHENG Bin[45]

Three Cd(II) and Zn(II) Coordination Polymers Based on 2-(4'-Carboxyphenyl)-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic Acid: Syntheses, Topological Structures, Fluorescent Spectra and DNA Binding--YAN Shi-Cheng, WU Da-Ling, ZHANG Min-Zhi, GUAN Quan-Yin and ZHAO Guo-Liang[53]

Crystal Structures and Magnetic Properties of Two Isomorphic Frameworks Based on 3-(1H-pyrazol-4-yl)-5-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazole and 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid--WANG Yu-Fang, TAI Jun-Hui, YAN Xiao-Wei, ZHAO Meng-Yun and WANG Li-Ya[41]

DFT Study of Mono-Manganese-Substituted Keggin-Type Polyoxometalates with Atmospheric Small Molecules X (X=H2O, N2, O2, NO, N2O, CO and CO2)--LIU Chun-Guang, ZHANG Han-Yu and JIANG Meng-Xu[59]

Synthesis, Crystal Structure and DNA-Binding Property of Ag(I) Complex with 1-(3-Ethylpyrazin-2-yl)ethylidene-4-phenylsemicarbazide--WU Hao, WANG Yuan, ZHANG Ling, KANG Rui-Fang and WU Wei-Na[41]

Syntheses, Crystal Structures and Luminescence Properties of Nd Complexes with β-Diketonate and Triphenylphosphine Oxide--LIU Qiang, ZHANG Shuai, DU Kai, YIN Qiang, LI Wa and CAI Pei-Jun[43]

Fabrication and Photocatalytic Performance of One-Dimensional Structured CdTe@C@TiO2-Au Heteronanowires--CHEN Su-Qing, LIANG Hua-Ding, JIN Yan-Xian and SHEN Mao[34]

Syntheses, Crystal Structures and Magnetic Properties of Two Copper(II) and Manganese(II) Coordination Compounds Constructed from Biphenyl Tricarboxylic Acid--LI Yu, ZOU Xun-Zhong, GU Jin-Zhong and CHENG Xiao-Ling[52]

Three Dimensional Porous Gold Film Prepared by the Hydrogen Bubble Dynamic Template--LIU Jun, LI Rong, XIAO Jie, ZHANG Miao-Lan and LIU Xuan-Yan[33]

Co3O4@δ-MnO2/Pt Core-Shell Arrays as Efficient Catalytic Cathode for Lithium-Oxygen Cells--CHENG Hao, XIE Jian, CHEN Zhen, TU Jian, CAO Gao-Shao and ZHAO Xin-Bing[37]

Effects of Electrolyte Composition, Thickness and Surface Modification on Photo-Electrochemical Activity of BiVO4 Films Deposited through Spin-Coating--SUI Mei-Rong, GU Xiu-Quan, SHI Mei-Lin, LIU Lin-Lin and NI Zhong-Hai[32]

Syntheses, Crystal Structures and Urease Inhibition of Two Manganese(III) Complexes with Bis-Schiff Bases--LI Yun-Tong, DONG Jing-Wen, LU Yao, GU Yi-Tong, SHANG Chao-Nan, LIU Fu-Yao, XIN Yu, JING Chang-Ling and YOU Zhong-Lu[50]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry