Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2019  No.6 Table of Contents

封面

封面--[57]

目录

目录--[36]

Articles

Structure and Electrochemical Properties of xLi2MnO3-(1-x)Li[Ni0.8Co0.15Al0.05]O2 (0.5 ≤ x ≤ 0.8)--CHEN Pei-Lei, HUANG Ji-Chun, CHEN Yi-Xin, JI Chong-Xing, ZHU De-Cheng and LI De-Cheng[87]

Phase-Controlled Synthesis of Fluoride Scandium Nanocrystals with Properties of Upconversion Luminescence--DING Yu-Jie, JIN Xing, LIU Qian, QIAN Gui-Xiang, Abdullah M. Asiri and Hadi M. Marwani[59]

Preparation and Performance of Ag3PO4/Ag2S/g-C3N4 Composite Photocatalyst--DENG Jun-Yang, WANG Jie, ZHU Si-Long and NIE Long-Hui[48]

Syntheses, Spectral and Electrochemical Properties, Antitumor Activities of Manganese/Zinc Complexes with Porphyrin Modified by 5-Fluorouracil--REN Li-Lei, PENG Xiao-Xia, WANG Shu-Jun, XIAO Li-Wei and LI Ze-Qiang[41]

Preparation of Dumbbell-like Magnetic Gold Mesoporous Silicon Microspheres and Determination of Magnetic/Photo Thermo and Catalytic Performance--XU Li-Li, ZHOU Mei-Ting, YANG A-Long, WANG Jia-Xing, ZHOU Tian-Fu and ZHANG Ying[61]

Effect of Different Metal Loading on the Structures and Catalytic Oxidation NO Performance of Cr/Al2O3-TiO2 Catalysts--WEI Wei, MOU Yi-Meng, LIANG Hong, LI Shu-Hua, QIAO Zhi-Wei and PENG Feng[53]

Synthesis and Properties of Core-Shell Structure Ag@BaGdF5: Yb3+, Ho3+ Multifunctional Nanocomposites--SUI Jing-Ting, CHEN Zi-Yu, LIU Gui-Xia, SONG Chao and DONG Xiang-Ting[38]

Synthesis and Photocatalytic Properties of Bi2WO6/UiO-66 Composite--HE Yun-Peng, JIN Xue-Yang, LI Wen-Zhuo, YANG Shui-Jin and LÜ Bao-Lan[80]

Preparation and Photocatalytic Hydrogen Evolution from Water of Oxygen Doped Carbon Nitride Nanosheets--ZHU Kai, OUYANG Jie, LIU Jia-Man, ZHU Yu-Xin, ZENG Qian and CUI Yan-Juan[51]

Synthesis and Photoelectrocatalytic Performance of Flower-like Copper Sulfide--QIAN Ni-Sheng, FANG Wen-Juan, JI Xiao-He and ZHANG Hua[59]

Syntheses and Luminescent Properties of Green Phosphorescent Four-Coordinated N-Heterocyclic Carbene Copper(Ⅰ) Complexes--YANG Bing-Bing, ZHAO Feng, XU Sheng-Xian and HE Hai-Feng[52]

Preparation and Performance of Sr3Fe2-xNixO7-δ (x=0, 0.1, 0.2, 0.3) Cathode for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells--ZHAO Chen, ZHANG Ting, HE Yong, QU Liang-Wu and ZHOU Qing-Jun[49]

Influence of Pt Deposition on Physicochemical Property and Photocatalytic Performance of Ag2CO3 Crystals--CHEN Fan-Yun, ZHANG Meng-Di, MA Xiao-Shai, LI Jia-De and YU Chang-Lin[49]

Effect of Annealing Temperature on Structure and Electrochemical Properties of La-Y-Ni Alloy--GUO Miao, YUAN Hui-Ping, LIU Yu-Ru and JIANG Li-Jun[39]

Tris(trimethylsilane) Phosphite Additive for Improving the High Voltage Cycling Performance of a Nickel-Rich Layered Oxide Cathode Material--DONG Qing-Yu, MAO Ya-Yun, GUO Feng, CHENG Zhen-Jie, DONG Hou-Cai, CHEN Peng, KANG Tuo, WU Xiao-Dong, SHEN Yan-Bin and CHEN Li-Wei[46]

Fluorescence Characteristics of Cr3+ in Different Matrices Y3Ga5O12 or Ga2O3--HONG Xin-Chao, SUN Jing, ZHOU Chen, TANG Juan and BI Guan[39]

Syntheses, Crystal Structures and Electrochemical Properties of Two Chiral Cu Complexes Based on D(-)/L(+)-4-Hydroxyphenylglycine--LIU Man-Yu, SHI Ya-Jing, WANG Lan-Zhi and SONG Hui-Hua[67]

Syntheses, Characterization and Crystal Structures of Five 1D Complexes Based on Semi-rigid Bis(thiazolylbenzimidazole) and Different Types of Carboxylic Acid Linkers--LIU Lu, JIN Ping-Ning, LI Ying, LOU Hui-Hui, WANG Jian-Ji, ZHANG Yu-Ping, HOU Hong-Wei and DU Jin-Ge[51]

Synthesis, Crystal Structure and luminescent Properties of Sr0.955Al2-xBxSi2O8: 0.025Eu2+ Phosphors--WANG Fei, TIAN Yi-Guang and ZHANG Qiao[48]

A Tetradecanuclear Polyoxofluorovanadate Cluster Compound with 1-Methylimidazole Possessing Ring-like[V10O20] Ladder Core and Unusual Electronic Configuration: Synthesis, Structure and Theoretical Calculation--TONG Yi-Ping, ZHENG Xiao-Dan, LI Jia-Jia, LIN Yan-Wen and LUO Guo-Tian[47]

Syntheses and Magnetic Properties of Spinel-Type MFe2O4 (M=Ca, Mg, Cu, Zn) Nanocrystalline Powders--CHEN Peng, JIANG Lin-Wen, LIU Jin-Jun, YANG Shan-Shan, LI Jiang-Tao, CHEN Hong-Bing, HE Jun and WANG Yu[49]

Syntheses, Structures and Hirshfeld Analyses of Trinuclear Ni(Ⅱ) Salamo-Type Complexes--YU Meng, MU Hao-Ran, LIU Ling-Zhi, LI Na, BAI Yang and DONG Xiu-Yan[52]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry