Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2024  No.6 Table of Contents

封面

封面--[259]

目录

目录--[177]

Reviews

Research progress on photothermal materials and their application in solar desalination--JING Xinxin, WANG Weiduo, MO Hesu, TAN Peng, CHEN Zhigang, WU Zhengying, SUN Linbing[388]

Articles

Evaluation of the efficacy of graphene oxide quantum dots as an ovalbumin delivery platform and adjuvant for immune enhancement--XU Zeyu, DANG Anlei, DENG Bihua, ZUO Xiaoxin, LU Yu, YANG Ping, YIN Wenzhu[255]

Nano-thin layer MCM-22 zeolite: Synthesis and catalytic properties of trimethylbenzene isomerization reaction--GAO Yufang, HOU Nan, LIANG Yaning, LI Ning, ZHANG Yanting, LI Zelong, LI Xiaofeng[204]

Synthesis and characterization of osmium-germyl complexes stabilized by triphenyl ligands--DU Qilu, ZHAO Li, NIE Peng, XU Bo[212]

A red-emitting fluorescent probe with a large Stokes shift for selective detection of hypochlorous acid--BAI Jiakun, XU Ting, ZHANG Lu, PENG Jiang, LI Yuqiang, JIA Junhui[287]

Ga2O3 coated modification and electrochemical performance of Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 cathode material--LIU Xinpeng, ZHAO Liuyang, LI Hongyi, CHEN Yatu, WU Aimin, LI Aikui, HUANG Hao[215]

Synthesis and electroluminescence properties of Mn2+ doped quasi-two-dimensional perovskites (PEA)2PbyMn1-yBr4--JIA Fan, XU Wenbao, LIU Fangbin, ZHANG Haihua, FU Hongbing[189]

Construction and full-spectrum catalytic performance of multilevel Ag/Bi/nitrogen vacancy g-C3N4/Ti3C2Tx Schottky junction--WANG Min, XIN Dehua, SHI Yaning, ZHU Wenyao, ZHANG Yuanqun, ZHANG Wei[171]

Performance of MnO2-0.39IrOx composite oxides for water oxidation reaction in acidic media--GUO Chuanming, ZHANG Kaiyang, WU Yun, YAO Rui, ZHAO Qiang, LI Jinping, LIU Guang[197]

Synthesis, crystal structures, and properties of lanthanide metal-organic frameworks based on 2, 5-dibromoterephthalic acid ligand--LUO Xiaoling, ZOU Pintian, WANG Xiaoyan, LIU Zheng, KONG Xiangfei, TANG Qun, WANG Sheng[212]

Multistage microporous bifunctional catalyst constructed by P-doped nickel-based sulfide ultra-thin nanosheets for energy-efficient hydrogen production from water electrolysis--SUN Qiangqiang, ZHAO Pengcheng, WU Ruoyu, CAO Baoyue[215]

Spin crossover in [Co(pytpy)2]2+ complexes modified by organosulfonate anions--LI Yinglian, ZHANG Chengcheng, ZHANG Xinyu, WANG Xinyi[140]

Synthesis, structure, and electrochemical properties of a sandwich-type {Co6}-cluster-added germanotungstate--LIU Zhengzheng, ZHANG Pengyun, WANG Chengri, HUANG Shengli, YANG Guoyu[220]

Crystal structure of a two-dimensional Cd(Ⅱ) complex and its fluorescence recognition of p-nitrophenol, tetracycline, 2,6-dichloro-4-nitroaniline--LIU Lu, WANG Huijie, WANG Haitong, LI Ying[174]

First-principles study of adsorption of Cl2 and CO gas molecules by transition metal-doped g-GaN--TIAN Shuanglin, GAO Tinghong, LIU Yutao, CHEN Qian, XIE Quan, XIAO Qingquan, LIANG Yongchao[160]

Synthesis, structure, and electrocatalytic oxygen reduction reaction properties of metal antimony-based chalcogenide clusters--WANG Xiaoxia, GUO Ya'nan, SU Feng, HAN Chun, SUN Long[185]

Effects of kelp-derived carbon dots on embryonic development of zebrafish--WANG Yue, GU Zhizhi, DONG Jingyi, ZHU Jie, LIU Cunguang, LI Guohan, LU Meichen, HAN Jian, CAO Shengnan, WANG Wei[179]

Application of double-side modified separator with hollow carbon material in high-performance Li-S battery--ZHANG Yu, ZHAO Fangfang, PAN Cong, WANG Peng, WEI Liangming[205]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry