Chinese Version
Home | About Journal | Editorial Board | Information for Authors | Copyright Transfer Statement | Contact us
User Login
Author Login
Reader Login
Referee Login
Editor Login
Notices
Search by Issue
Search by Keywords
By
Key
From To 
    2017  No.7 Table of Contents

封面

封面--[114]

目录

目录--[66]

Reviews

Research Progress on Preparation Technology and Stability of Perovskite Solar Cells--GUO Wen-Ming and ZHONG Min[138]

Articles

Potent Cyclopentadienyl Iridium Anticancer Complexes Containing C^N-chelating Ligands--LU Xiao-Min, TIAN Meng, TIAN Zhen-Zhen, TIAN Lai-Jin, LI Meng-Qi, HUANG Jing and LIU Zhe[103]

Synergistic Effect of Graphene as Electron-Transfer Mediator and Ni (Ⅱ) as Interfacial Catalytic Active Site for Enhanced H2-Production Performance of TiO2--ZHANG Chao-Ying, WANG Ping, LIU Yan-Yan and HU Ling-Na[91]

Co3O4/ZnO Modified Acupuncture Needle:Preparation and Application in Detecting Glucose--YUAN Hong-Wen, WANG Yu-Lu, MA Chi, GENG Jun-Long, ZHANG Li-Qiang and CUI Hai[78]

Aqueous Li-Ion Battery Cathode Material Li1-xNaxMn2O4 Prepared by Sol-gel Method and Its Electrochemical Performance--TAO Hong-Liang, MI Chang-Huan and ZHANG Ying-Xia[83]

Synthesis and Characterization of Solid Base Catalyst Na2O/Al2O3-MgO with High Activity--LIU Shou-Qing, LI Xue-Mei, HE Xian-Wu, LIU Xiang-Yi and ZHENG Zhi-Feng[79]

Hierarchical Nanoflower-Ring Structure Bi2O3/(BiO)2CO3 Composite for Photocatalytic Degradation of Rhodamine B--SONG Qiang, LI Li, LUO Hong-Xiang, LIU Yue and YANG Chang-Long[89]

Syntheses,Crystal Structures and Fluorescence Sensing for Fe3+ of Transition Metal Complexes with 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic Acid and N-Donor Ligands--ZHANG Mei-Na, ZHENG Xiao-Li, QU Xiang-Long, LI Xia and GAO Yuan[70]

Preparation and Photocatalytic Performance of AgI/AgCl/h-BN Composites--ZHANG Su-Yun, WANG Jia-Xi, WANG Qian, BAI Ji, BI Yuan-Quan, LU Run-Qing and LÜ Xiao-Meng[73]

Theoretical Study on Structure and Property of Iron Carbonyl Derivatives Fe (CO)5-x(PR3)x--GUO Cai-Hong, LI Hai-Yu, LI Jun, JIA Jian-Feng and WU Hai-Shun[61]

BiPO4/Ag3PO4 p-n Heterojunction with Enhanced Photocatalytic Activity under Simulated Sunlight Irradiation--WANG Zhao-Hua, CAI Qiong-Yao, YE Ting-Ming, GUO Ying-Na, GENG Zhi, YANG Xia and YU Hong-Bin[58]

Photocatalytic Degradation Activity and Mechanism of Niobate Bismuth Nanoparticles Doped with La and Zn--XU Qing-Qing, LÜ Liang, YE Dong-Ju and SONG Kai-Quan[61]

Preparation and Property of Temperature Sensitive Paints with Different Europium Complexes as Probe Molecules--SUN Meng-Ting, LU Si-Yu, SUN Jing, WANG Yuan, YU Wen-Sheng and CUI Si-Yuan[71]

Synthesis of Fe-CuS/RGO by Solvothermal Method with High Visible Photocatalytic Activity--YANG Ming-Rong, SHEN Yong, HU Xiao-Sai, ZHANG Hui-Fang, WANG Li-Ming, XU Li-Hui and XING Ya-Jun[78]

Preparation and Catalytic Properties of Copper/Graphene Composites--LI Juan, ZHAO An-Ting, SHAO Jiao-Jing and LU Li-Ping[64]

Electrochemical Performance of Li-rich Layered Cathode Material 0.6Li[Li1/3Mn2/3]O2·0.4LiNi5/12Mn5/12Co1/6O2 by ZrO2 Coating--HUANG Ji-Chun, MEI Lin, MA Zheng, ZHU Xian-Yu, QUAN Jing-Bin and LI De-Cheng[62]

Synthesis,Crystal Structure and Electrochemical Metal Cation Recognition Investigation of Fe (C5H4-CH2-Trp-OMe)2--LIU Wei, LI Xia, LI Yin-Feng, ZHAO Jin-An, WU Ben-Lai and SONG Mao-Ping[62]

Y-ZSM-5 Zeolite-Zeolite Composites Prepared by the Steam-Assisted Conversion Method--GAO He-Xin, LI Peng, DU Yan-Ze, ZHENG Jia-Jun, PAN Meng, LIU Zhi-Ping and LI Rui-Feng[59]

Ni (Ⅱ)/Cu (Ⅱ) Complexes with Two Pyrrole Thiosemicarbazone Ligands:Crystal Structures and DNA Interaction--LI Xiao-Jing, MAO Pan-Dong, WU Wei-Na, KOU Kai, LIU Shu-Yang and WANG Yuan[55]

Metal Ions Controlled Assembly of Two Coordination Polymers:Structures and Luminescence Properties--MA De-Yun, LI Xiang, GUO Hai-Fu, MA Yan-Hua, LIN Wan-Chun, WEN Mei-Ling, CAI Li-Wen and ZHU Li-Feng[64]

Two Dy (Ⅲ)-Radical Complexes:Synthesis,Structures and Magnetic Properties--HU Peng, XIAO Feng-Ping, ZHI Zhong-Qiang, DU Feng-Xiang, DENG Xiao-Juan, HUANG Guo-Hong, ZHANG Miao, SU Feng and WANG Li-Na[60]

Two Znic (Ⅱ) Complexes Constructed from a Bis (salamo)-type Tetraoxime Ligand:Syntheses,Crystal Structures and Luminescence Properties--YANG Yu-Hua, HAO Jing, DONG Yin-Juan, WANG Gang and DONG Wen-Kui[55]

Synthesis,Structure and Reactivity of a Trinuclear Ruthenium Cluster Compound[PyCH=C (Ph) O]2Ru3(CO)8--MA Zhi-Hong, LIU Qian, QIN Mei, HAN Zhan-Gang, ZHENG Xue-Zhong and LIN Jin[59]

A Tripodal Tris-tacn (tacn=1,4,7-Triazacyclononane) Ligand and Its Ability to Assemble a[Na4(ClO4)4]Tetrahedron Cluster--LI Xiu-Min, YANG Yu, ZHANG Zong-Yao and CAO Rui[55]

Syntheses,Crystal Structures and Characterization of Ca (Ⅱ) and Ba (Ⅱ) Coordination Polymers Derived from Thiophene-2,5-dicarboxylate--ZHANG Yan-Hong, Adhikari Shiba Prasad, Day Cynthia and Lachgar Abdou[81]

Chinese Journal of Inorganic Chemistry